32. dni zubných lekárov

32. dni zubných lekárov

Vážené kolegyne, kolegovia a budúci kolegovia.

Už viac ako tri desaťročia sa stretávajú zástupcovia stomatologického stavu na odborných vzdelávacích podujatiach v Košiciach, kde získavajú nové skúsenosti a poznatky z oblasti stomatológie, ktoré môže následne aplikovať vo svojej odbornej praxi. Aj tento rok si účastníci kongresu môžu vypočuť desať aktuálnych a zaujímavých odborných prednášok zahraničných aj domácich autorov v troch prednáškových blokoch.

Taktiež prítomnosť vystavovateľov stomatologických výrobkov umožní spoznať rôzne novinky, ktoré uľahčia prácu v zubných ambulanciách. Prvý deň podujatia bude pokračovať spoločenským večerom, na ktorom sa zabavíme a aj spoločne porozprávame o všetkom, čo nás zaujíma pri známych hitoch košickej skupiny Peter Bič Project.

Tešíme sa na vašu účasť.

V zastúpení rady RKZL Košice

MUDr. Stanislav Beli

prezident Regionálnej komory zubných lekárov Košice

Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávaciemu podujatiu 12 kreditov

Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci spolupráce sme oslovili aj SK SaPA Sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, ktorá pripravuje v termíne 14.6.2024 Košický deň sestier pracujúcich v zubnom lekárstve v priestoroch Congress Hotela Centrum, Južná trieda 2/A v Košiciach.

Zdravotné sestry sa budú môcť na podujatie prihlásiť prostredníctvom elektronického systému SK SaPA a zúčastniť sa aj spoločenského večera.

Pre viac informácií rozklikni nižšie:

PROGRAM PODUJATIA

Piatok 14.06.2024

08:00 – 09:00 Prezencia účastníkov

09:00 hod. – Zahájenie, príhovor: prezident RKZL Košice MUDr. Stanislav Beli

I. BLOK prednášok 9,00 – 12,20 hod.

Koordinátor: MUDr. Jozef Minčík, PhD.

09:00 – 10:00 Endodoncie ze dvou úhlů pohledů. 1. časť

Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc. (ČR)

Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

Endodoncie ze dvou úhlů pohledů.

1. LF UK Praha (ČR)

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První část se bude týkat problematiky teorie fokální infekce a toho, jaký je v současnosti pohled na vliv stavu endodontu a periapikálních tkání na celková onemocnění. Dlouhou dobu byla tato problematika buď nadhodnocována, nebo naopak přehlížena. Ale jaká jsou skutečně rizika komplikací před závažnými operacemi z důvodu zánětů v dutine ústní. Je skutečně „váček“ to nejnebezpečnější? Ktoré stavy organizmu jsou vysoce rizikové a které velmi málo? Kdy poslat pacienta na vyšetření „na fokusy“? Autor seznámí posluchače s výstupy a doporučeními skupiny odborníků, které se touto problemtikou přes rok zabývali.

Ve druhé části, tentokrát čistě technické, bude probrána problematika strojové endodoncie. Rozdělení nástrojů do generací. Jednotlivé výhody a nevýhody jednotlivých skupin. Jak se liší tepelně upravené NiTi nástroje od původních „superelastických“? Jaké jsou doporučené postupy při různých diagnosách (infikovaný x neinfikovaný kanálek)? Kde ukončit vypracovaná kanálku? Nakolik jej vypracovat? Jakou strategií? To jsou otázky, na které se autor pokusí ve sve prezentaci odpovědět.

Prestávka 10 min.

10:10 – 11:10 Endodoncie ze dvou úhlů pohledů. 2. časť

Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc. (ČR)

Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

Endodoncie ze dvou úhlů pohledů.

1. LF UK Praha (ČR)

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První část se bude týkat problematiky teorie fokální infekce a toho, jaký je v současnosti pohled na vliv stavu endodontu a periapikálních tkání na celková onemocnění. Dlouhou dobu byla tato problematika buď nadhodnocována, nebo naopak přehlížena. Ale jaká jsou skutečně rizika komplikací před závažnými operacemi z důvodu zánětů v dutine ústní. Je skutečně „váček“ to nejnebezpečnější? Ktoré stavy organizmu jsou vysoce rizikové a které velmi málo? Kdy poslat pacienta na vyšetření „na fokusy“? Autor seznámí posluchače s výstupy a doporučeními skupiny odborníků, které se touto problemtikou přes rok zabývali.

Ve druhé části, tentokrát čistě technické, bude probrána problematika strojové endodoncie. Rozdělení nástrojů do generací. Jednotlivé výhody a nevýhody jednotlivých skupin. Jak se liší tepelně upravené NiTi nástroje od původních „superelastických“? Jaké jsou doporučené postupy při různých diagnosách (infikovaný x neinfikovaný kanálek)? Kde ukončit vypracovaná kanálku? Nakolik jej vypracovat? Jakou strategií? To jsou otázky, na které se autor pokusí ve sve prezentaci odpovědět.

Prestávka 10 min.

11:20 – 12:20 Kdy (ne)odeslat na ortodoncii.

MUDr. Hana Böhmová (ČR)

MUDr. Hana Böhmová

Kdy (ne)odeslat na ortodoncii.

LF UK Plzeň (ČR)

Spolupráce mezi praktickými zubaři a ortodontisty je klíčová pro dosažení optimálních výsledků v oblasti ortodontické péče. Pouze koordinovaný přístup může zajistit kvalitní a efektivní ortodontickou léčbu pro pacienty všech věkových skupin. Obecně je cílem ortodontické léčby dosáhnout pravidelného, estetického a funkčně vyváženého chrupu, který je v harmonii s obličejem pacienta. Identifikace ortodontických anomálií a jejich včasná diagnostika představují odbornou povinnost všech zubních lékařů. Pokud má být ortodontická léčba racionální, je nutné zahájit ji v ideálním věku pacienta a vhodný věk je daný typem anomálie.

Cílem této přednášky je systematicky rozdělit ortodontické anomálie do jednotlivých stádií vývoje chrupu a stanovit stupeň naléhavosti, při kterém je vhodné pacienta odeslat k ortodontickému vyšetření. Vhodné časování této intervence může výrazně snížit plné kapacity ortodontických pracovišť.

Občerstvenie – obed: 12:20 – 13:20 hod.

II. BLOK prednášok 13,20 – 17,40 hod.

Koordinátor: MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH

13:20 – 14:20 Kalcium silikátové cementy v praxi zubního lékaře.

MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. (ČR)

MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.

Kalcium silikátové cementy v praxi zubního lékaře.

LF UP a FN Olomouc (ČR)

Od 90 let se v praxi zubních lékařů mohou objevit materiály na bázi kalcium silikátu. Jejich vývoj můžeme dnes zařadit už do III. generace a celá skupina patří mezi tzv. reparabilní materiály v zubní ordinaci. Jaký vývoj prošli za více než 30 let, popis jednotlivých generací, indikace a pracovní postupy je tématem přednášky.

Prestávka 10 min.

14:30 – 16:00 Miniinvazívna terapia – Mýtus v postrannom úseku?

MUDr. Piotr Chrzanowski (SK)

MUDr. Piotr Chrzanowski

Miniinvazívna terapia – Mýtus v postrannom úseku?

Bratislava (SR)

Diagnostika defektov II. triedy

 • Anatómia zubov v laterálnom úseku, modelovanie okluzálnej plôšky prvých dolných molárov
 • Bod kontaktu, aproximálne steny zubov – matricové systémy (výber a nasadenie), výhody sekčných matricových systémov
 • Aplikačné techniky vrstvenia (tradičný kompozit vs. Bulk fill)
 • Leštenie – s minimálnym spracovaním, s maximálnym efektom
 • Maloinvazívna preparácia kavít v postrannom úseku
 • Komplikované prípady a ich riešenie
 • Kazuistiky

Prestávka 10 min.

16:10 – 16:40 Podpora hojenia rán v dutine ústnej.

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, MDDr. Branislav Borza, PhD.,

MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH (SR)

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH

Podpora hojenia rán v dutine ústnej.

UNLP Košice (SR)

Hojenie rán v dutine ústnej a hornom aerodigestívnom trakte má svoje špecifiká, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o mechanicky, chemicky i biologicky značne namáhanú oblasť. Akákoľvek chirurgická liečba asociovaná s porušením cievnej a slizničnej bariéry, môže byť pre pacienta značne obmedzujúca. Ak sa vyskytnú komplikácie, celý proces hojenia sa predlžuje a býva sprevádzaný pestrou smyptomatológiou.

Autori vo svojej prezentácii popisujú lokálne i systémové opatrenia, ktoré môžu významným spôsobom napomôcť hojeniu rán, skrátiť dobu hojenia a zmierňovať nežiaduce účinky chirurgickej liečby.

16:40 – 17:10 Komplikácie a patologické stavy súvisiace s liečbou dentálnymi implantátmi.

MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH,

MDDr. Branislav Borza, PhD., MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD. (SR)

MDDr. Marcel Riznič

Komplikácie a patologické stavy súvisiace s liečbou dentálnymi implantátmi.

UNLP Košice (SR)

Implantačná liečba v dutine ústnej môže byť asociovaná s rôznymi mechanickými, biologickými alebo technickými komplikáciami. Správny výber pacienta je jedným z dôležitých faktorov, ktorý prispieva k celkovej liečbe a predvídateľným výsledkom. Systémové ochorenia majú vplyv na riziko prevažne neskorého zlyhania rehabilitácie zubným implantátom v dôsledku rozvoja periimplantitídy.

Cieľom prednášky je zhodnotiť literárny prehľad a klinické skúsenosti autorov u pacientov s bežnými systémovými poruchami ako sú diabetes, obezita, kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia a osteoporóza pri klinickom a rádiologickom prejave periimplantitídy.

Diskusia 30 min.

Zmena programu vyhradená!

20:00 hod. – Spoločenský večer: vystúpenie skupiny Peter Bič Project

Voľná zábava s DJ Jánom Spišákom

Peter Bič Project

Košice (SR)

Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci spolupráce sme oslovili aj SK SaPA Sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, ktorá pripravuje v termíne 14.6.2024 Košický deň sestier pracujúcich v zubnom lekárstve v priestoroch Congress Hotela Centrum, Južná trieda 2/A v Košiciach.

Zdravotné sestry sa budú môcť na podujatie prihlásiť prostredníctvom elektronického systému SK SaPA a zúčastniť sa aj spoločenského večera.

Sobota 15.06.2024

08:00 – 09:00 Prezencia účastníkov

III. BLOK prednášok 9,00 – 11,10 hod.

Koordinátor: doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA

09:00 – 10:00 Riešenie kompromisných situácií. 1. časť.

MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D., MDDr. Šimon Belák, Ph.D. (SR)

MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D.

MDDr. Šimon Belák, Ph.D.

Riešenie kompromisných situácií.

Žilina (SR)

V dnešnej dobe prichádzajú pacienti čoraz častejšie s náročnými situáciami, kedy už nie je možné zub zachrániť. Je tomu ale vždy tak?

 • Aké máme možnosti, keď je zub výrazne deštruovaný kazom alebo úrazom?
 • Ako môžem zväčšiť ferulu?
 • Kedy môžem predĺžiť klinickú korunku?
 • Keď musíme zub nahradiť, je implantát naša prvá voľba?
 • Kedy a ako sme schopní zub transplantovať?
 • Je mostík stále alternatívou pri náhrade chýbajúceho zuba?

Na všetky tieto ale aj mnohé ďalšie otázky sa vám budeme snažiť odpovedať počas našej prednášky venovanej kompromisným situáciám v dennej praxi.

Prestávka 10 min.

10:10 – 11:10 Riešenie kompromisných situácií. 2. časť

MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D., MDDr. Šimon Belák, Ph.D. (SR)

MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D.

MDDr. Šimon Belák, Ph.D.

Riešenie kompromisných situácií.

Žilina (SR)

V dnešnej dobe prichádzajú pacienti čoraz častejšie s náročnými situáciami, kedy už nie je možné zub zachrániť. Je tomu ale vždy tak?

 • Aké máme možnosti, keď je zub výrazne deštruovaný kazom alebo úrazom?
 • Ako môžem zväčšiť ferulu?
 • Kedy môžem predĺžiť klinickú korunku?
 • Keď musíme zub nahradiť, je implantát naša prvá voľba?
 • Kedy a ako sme schopní zub transplantovať?
 • Je mostík stále alternatívou pri náhrade chýbajúceho zuba?

Na všetky tieto ale aj mnohé ďalšie otázky sa vám budeme snažiť odpovedať počas našej prednášky venovanej kompromisným situáciám v dennej praxi.

MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D.

MDDr. Šimon Belák, Ph.D.

Riešenie kompromisných situácií.

Žilina (SR)

V dnešnej dobe prichádzajú pacienti čoraz častejšie s náročnými situáciami, kedy už nie je možné zub zachrániť. Je tomu ale vždy tak?

 • Aké máme možnosti, keď je zub výrazne deštruovaný kazom alebo úrazom?
 • Ako môžem zväčšiť ferulu?
 • Kedy môžem predĺžiť klinickú korunku?
 • Keď musíme zub nahradiť, je implantát naša prvá voľba?
 • Kedy a ako sme schopní zub transplantovať?
 • Je mostík stále alternatívou pri náhrade chýbajúceho zuba?

Na všetky tieto ale aj mnohé ďalšie otázky sa vám budeme snažiť odpovedať počas našej prednášky venovanej kompromisným situáciám v dennej praxi.

Občerstvenie – obed: 11:10 – 11:40 hod.

IV. BLOK prednášok 11,40 – 15,00 hod.

Koordinátor: MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.

11:40 – 12:20 Detský pacient z pohľadu parodontológa.

Doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA, MDDr. Jaroslav Ďurica (SR)

Doc. MUDr. S. Timková, PhD., MHA

Detský pacient z pohľadu parodontológa.

UNLP Košice (SR)

Ochorenie parodontálnych tkanív sa môže vyskytnúť u detí aj dospelých a je dôležité venovať tomu pozornosť.

Pri liečbe parodontálnych problémov u detských pacientov sa používajú rôzne prístupy. Prvým krokom je dôkladne vyšetrenie zubov a ďasien, kde sa posudzuje stav parodontálnych tkanív. Profesionálne čistenie zubov a odstránenie zubného kameňa sú bežnými postupmi pri prevencii ako aj liečbe. U detí je táto časť liečby kombinovaná s výučbou správnej ústnej hygieny, ako je správne čistenie zubov a flossing. V prípade pokročilých foriem parodontálnej choroby môžu byť potrebné ďalšie postupy, ako napríklad hlbšie čistenie zubných koreňov alebo chirurgické zákroky, ktoré sa vykonávajú s ohľadom na citlivosť a špecifické potreby detského pacienta. Je tiež dôležité spolupracovať s rodičmi a učiť ich, ako môžu doma podporiť účinnú ústnu hygienu u svojich detí.

Preventívna starostlivosť a včasná diagnostika sú kľúčové pre zachovanie zdravia zubov a ďasien u detských pacientov. Sú tu špeciálne techniky a prístupy, ktoré zohľadňujú rastúci vývin zubov a tkanív, a parodontológ by mal byť dobre pripravený na prácu s deťmi a ich individuálnymi potrebami.

12:20 – 13:20 Poškodenie parodontu, ako následok nekompletného vyšetrenia rizikových

faktorov.

MUDr. Ján Preisler (SR)

MUDr. Ján Preisler

Poškodenie parodontu, ako následok nekompletného vyšetrenia rizikových faktorov.

Ružomberok (SR)

Autor sa hlási k čeľustným ortopédom, ktorí uprednostňujú komplexnú č. o. liečbu, konzervatívny spôsob liečby, bez operácie a extrakcií zubov. Na kazuistikách poukazuje na správnosť neextrakčnej terapie, a to aj po mnohých rokoch po ukončení č. o. liečby. Doporučuje chýbajúci priestor na zaradenie zubov získať rozšírením čeľustí, čím sa rozšíria aj dýchacie cesty a zlepší sa dýchanie nosom, alebo posúvaním zubov v zubnom oblúku. Extrakcie v maxile vedú k zhoršeniu dýchania nosom so všetkými negatívnymi následkami na celkové zdravie.

Prestávka 10 min.

13:30 – 14:30 Monitorovanie pacienta ako súčasť čeľustno-ortopedickej liečby.

MDDr. Lenka Bangová Paulisová, MPH (SR)

MDDr. Lenka Bangová Paulisová, MPH

Monitorovanie pacienta ako súčasť čeľustno-ortopedickej liečby.

Nitra (SR)

Monitoring pacientov v čeľustno-ortopedickej liečbe považujeme za nevyhnutnú súčasť modernej terapie. Umelá inteligencia je už súčasťou každodenného života a my ju dokážeme excelentne využiť pri monitorovaní pacientov na rôznych úrovniach. V našej praxi sa venujeme čeľustno-ortopedickej liečbe pacientov výlučne pomocou priesvitných dlahových systémov a v spolupráci s monitorovaním sme schopní ošetriť veľké množstvo pacientov nielen vo vysokom počte, ale čo je omnoho dôležitejšie, aj kvalitne. Prinesieme výhody nielen pre náš odbor, ale aj ostatné odbory zubného lekárstva.

Umelá inteligencia vyhodnocuje nielen to, ako dlahy “sedia” na zuboch, ale dokáže vyhodnotiť úroveň dentálnej hygieny, prípadnú prítomnosť zápalu gingívy, nájsť začínajúce recesy. Upozorňuje nás pri nespolupracujúcich pacientoch ihneď. Slúži nám ako komunikačný prostriedok s pacientom, ako aj kolegami, s ktorými konzultujeme jednotlivé prípady nielen v rámci čeľustnej ortopédie, ale aj medziodborovo.

Diskusia 30 min.

15:00 hod. – Záver.

Zmena programu vyhradená!

Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávaciemu podujatiu 12 kreditov

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ÚČASTNÍCKE POPLATKY

– pre registrovaných zubných lekárov nečlenov SKZL310 €

– pre registrovaných zubných lekárov členov SKZL zľavnený poplatok vo výške240 €

– pre registrovaných zubných lekárov nečlenov SKZL – vedených v registri SKZL80 € ako nepracujúci dôchodca (poplatok nezahŕňa spoločenský večer)

– pre registrovaných zubných lekárov členov SKZL – vedených v registri SKZL60 € ako nepracujúci dôchodca (poplatok nezahŕňa spoločenský večer)

– pre študentov zubného lekárstva60 €
(poplatok nezahŕňa spoločenský večer)s DPH

poplatok za spoločenský večer pre neregistrovaných účastníkov 60 €
(osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. zdravotné sestry)s DPH

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok najneskôr do 07.06.2024

výhradne bankovým prevodom na číslo účtu RKZL Košice vo VÚB banke:

Údaje k platbe prevodným príkazom:

Číslo účtu: SK51 0200 0000 0044 1069 8251 SWIFT kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: registračné číslo v komore, Špecifický symbol: 322024

Poznámka: meno a priezvisko

Možnosť zrušenia registrácie do 10.06.2024 vrátane, po uvedom termíne

je účastnícky poplatok nevratný, možnosť zabezpečiť náhradníka.

STRAVOVANIE

V účastníckom poplatku je zahrnuté organizačné zabezpečenie podujatia, stravovanie a coffeebreak v rámci podujatia a potvrdenie o účasti.

Spoločenský večer s večerou bude formou rautu.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Úcastníci prihlásení v riadnom termíne obdržia potrvdenie o účasti na podujatí a o zaplatení účastníckeho poplatku pri prezencii. Úcastníkom prihláseným na mieste bude potrvdenie odoslané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v registri SKZL. Členovia SKZL si predmetné potvrdenie nájdu aj vo svojom profile na stránke Slovenskej komory zubných lekárov.

UBYTOVANIE

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne.
Možnosť využitia ubytovania v Congress Hoteli Centrum. (3* Hotel)

Kongresová zľava pod kódom: názov podujatia

Adresa: Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Recepcia non-stop:

E – mail:  info@hotel-centrum.sk

Tel.: + 421 902 755 755

Tel.: + 421 055 622 03 50

SPOLOČENSKÝ VEČER

Spoločenský večer so začiatkom o 20,00 hod. sa uskutoční v priestoroch Congress Hotela Centrum. Večera je zabezpečená formou rautu. Večerný program zaháji vystúpenie skupiny Peter Bič Project o 21,00 hod.

Spoločenský večer bude pokračovať voľnou zábavou s hudobnou produkciou DJ s diskotékou.

V účastníckom poplatku nepracujúcich dôchodcov, študentov zubného lekárstva a neregistrovných účastníkov nie je zahrnutá vstupenka na spoločenský večer, je možné si ju zakúpiť.

Zdravotné sestry si vstupenku na spoločenský večer môžu zakúpiť.
Bližšie informácie: Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve (SK SaPA):
PhDr. Martina LÁSKOVÁ, PhD., MPH
Tel.: + 421 903 606 922.

STORNO POPLATKY – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Prihlásený účastník môže zrušiť svoju registráciu na podujatie výhladne písomne, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu RKZL Košice:  rkzlke@skzl.sk

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.

Zmena programu je vyhradená!

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len z dôvodu:

a) objektívnej prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejn moci) – spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne ho obmedzia,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rezhodnutia organizátora (RKZL KE)

PARTNERI

REGISTRÁCIA

Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť registračný formulár:

V prípade ak uhrádzate poplatok za podujatie viacerým osobám naraz, je potrebné uviesť registračné čísla SKZL každého člena.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Účastník č.1

Strava:

Storno poplatky – Spoločné ustanovenia

Prihlásený účastník môže zrušiť svoju registráciu na podujatie výhradne písomne, zaslaním e-mailu na emailovú adresu RKZL Košice:  rkzlke@skzl.sk

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.

Zmena programu je vyhradená!

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len z dôvodu:

a) objektívnej prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne ho obmedzia,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora (RKZL Košice).

Súhlas - storno poplatky
Súhlas - spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely registrácie na vzdelávacie akcie, evidencie a spracovania ekonomickej agendy. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii https://www.skzl.sk/ochrana-osobnych-udajov.

0,00 €

V prípade registrovaných členov je potrebné uhradiť výslednú sumu na účet, ktorý je uvedený v sekcii Účastnícke poplatky.

V platbe stačí uviesť registračné číslo platcu a do poznámky je potrebné uviesť mená všetkých, za ktorých bolo zaplatené.

Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť registračný formulár:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Účastník č.1

Strava:
(Spoločenský večer nie je zahrnutý v cene lístka na podujatie)

Fakturačné údaje

Storno poplatky – Spoločné ustanovenia

Prihlásený účastník môže zrušiť svoju registráciu na podujatie výhradne písomne, zaslaním e-mailu na emailovú adresu RKZL Košice:  rkzlke@skzl.sk

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.

Zmena programu je vyhradená!

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len z dôvodu:

a) objektívnej prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne ho obmedzia,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora (RKZL Košice).

Súhlas - storno poplatky
Súhlas - spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely registrácie na vzdelávacie akcie, evidencie a spracovania ekonomickej agendy. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii https://www.skzl.sk/ochrana-osobnych-udajov.

0,00 €

V prípade neregistrovaných, zdravotných sestier a zdravotných bratov poplatok za podujatie neuhrádzať hneď, ale až po obdrzaní faktúry s unikátnym variabilným symbolom, ktorá Vám bude poslaná na Vašu emailovú adresu.