Ozn. dočasnej neprítomnosti

Oznamovanie dočasnej neprítomnosti poskytovateľom

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú podľa ust. § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z.z. stanovenú povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

Oznámenie o dočasnej neprítomnosti na ambulancii je potrebné elektronicky oznámiť 3 rôznymi spôsobmi:

  • prostredníctvom aplikácie ambulancia.e-vuc.sk (ak už máte pridelené prihlasovacie údaje) alebo
  • prostredníctvom formulára eVÚC (v prípade, ak nemáte prihlasovacie údaje do aplikácie), alebo
  • alebo prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: nepritomnost@vucke.sk.

V nevyhnutnom prípade je možné oznámiť dočasnú neprítomnosť aj písomne prostredníctvom pošty na adresu KSK.

Oznámenie je potrebné riadne vyplniť a odoslať na KSK podľa možnosti čo najskôr pred začiatkom dočasnej neprítomnosti, najneskôr však 2 dni pred začiatkom dočasnej neprítomnosti!

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže KSK, ako orgán príslušný na vydanie povolenia, uložiť poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. pokutu až do výšky 3 319 eur.

Aktuálne informácie nájdete na stránke Košického samosprávneho kraja.