Kódy PZS a ZP

Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivostli a zdravotníckych pracovníkov

Čo je kód poskytovateľa?

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „kód poskytovateľa“) a kód zdravotníckeho pracovníka sú základné prvky, pomocou ktorých sa zabezpečuje kompatibilita informačných systémov spolupracujúcich inštitúcií, napr. zdravotných poisťovní s informačným systémom úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Národného centra zdravotníckych informácií, samosprávnych krajov a poskytovateľov tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Kód poskytovateľa je kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód zariadenia sociálnych služieb a kód zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tento kód jednoznačne identifikuje príslušnú fyzickú alebo právnickú osobu, jej kategóriu, odbornú činnosť a druh odbornej činnosti.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. je povinný požiadať o pridelenie kódu podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z.

Ako požiadať o pridelenie kódu poskytovateľa ?

O pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné požiadať príslušnú pobočku úradu na predpísanom tlačive Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to:

  • písomne alebo
  • elektronicky, alebo
  • osobne.

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú dostupné na webovom sídle Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v časti Formuláre, tlačivá. Elektronicky je možné podať žiadosť prostredníctvom formulára na stránke www.slovensko.sk.

Čo je kód zdravotníckeho pracovníka?

Kód zdravotníckeho pracovníka je kód lekára, kód zubného lekára a kód vybraného zdravotníckeho pracovníka. Tento kód jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka ako fyzickú osobu konkrétneho zdravotníckeho povolania, resp. konkrétnej kategórie. V kóde je zároveň zaznamenaná získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností konkrétneho zdravotníckeho pracovníka.

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nepotrebuje kód zdravotníckeho pracovníka k výkonu svojho povolania, sa kód zdravotníckeho pracovníka neprideľuje.

O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať:

  1. lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností,
  2. vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut, sestra, pôrodná asistentka v určených prípadoch,
  3. vybraný zdravotnícky pracovník – držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon odborného zástupcu, a to na základe získania odbornej spôsobilosti na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností.

Ako požiadať o kód zdravotníckeho pracovníka?

Lekár, zubný lekár, alebo vybraný zdravotnícky pracovník požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka na predpísanom tlačive Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka, a to:

  • písomne alebo
  • elektronicky, alebo
  • osobne.

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú dostupné na webovom sídle Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v časti Formuláre, tlačivá. Elektronicky je možné podať žiadosť prostredníctvom formulára na stránke www.slovensko.sk.

Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k 1.4.2022 nájdete tu: 

Aktuálne informácie nájdete na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.