O NÁS

O nás

Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora“) je nástupníckou organizáciou Slovenskej komory zubných lekárov zriadenej v roku 1992 na základe zákona č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore a na základe zákona č. 219/2002 Z.z. o povolaní lekár, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sídlom komory je Bratislava.

Pôsobnosť komory je daná územím Slovenskej republiky.

Komora zriaďuje organizačné zložky na úrovni regiónov – regionálne komory a organizačné zložky na úrovni oblastí – oblastné komory zubných lekárov (ďalej len „oblastné komory“), ktoré svojimi orgánmi a za podmienok ustanovených štatútom a ďalšími vnútornými predpismi komory plnia úlohy komory voči svojim členom v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Územnú pôsobnosť zhodnú s územnou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja zastrešuje Regionálna komora zubných lekárov Košice so sídlom v Košiciach.